Czy z umowy o dzieło jest zwrot podatku?

Czy z umowy o dzieło jest zwrot podatku?

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) to jedno z najważniejszych obciążeń finansowych dla pracujących w Polsce. Jednak nie wszyscy są świadomi, że istnieją pewne sytuacje, w których można ubiegać się o zwrot części lub nawet całości zapłaconego podatku. Jednymi ze źródeł takiego potencjalnego zwrotu mogą być przychody uzyskiwane na mocy umów cywilnoprawnych, takich jak umowa o dzieło.

Umowa o dzieło

Umowę o działalność artystyczną i twórczą – czyli popularną „umowę o dzieła” – reguluje kodeks cywilny (art. 627–646). Zawierana jest między zamawiającym a wykonawcą usługi określonej jako utwór osobisty charakteryzujący się wybitnością oraz indywidualnym i oryginalnym charakterem.

Podatek dochodowy od wynagrodzenia za umowę o dzieło

Jednocześnie warto zaznaczyć, że wynagrodzenie uzyskiwane na mocy umowy o dzieło podlega opodatkowaniu. Wynika to z faktu, iż takie przychody traktowane są jako dochód ze źródła przychodu artystycznego lub twórczego (art. 20 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT). Oznacza to obowiązek rozliczenia się z tytułu podatku dochodowego od osiągniętych zarobków.

Zasady opłacania składek ZUS

W przypadku osób wykonujących działalność artystyczną na podstawie umów cywilnoprawnych – w tym również o dzielo – występuje jeszcze jeden istotny aspekt finansowy: obowiązek płacenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Podatek VAT a zwrot kosztów materiałowych

Jednymi ze szczególnych cech umowy o dzieło jest brak konkretnego nakazu dotyczącego zapewnienia przez zamawiającego środków niezbędnych do realizacji danego utworu. W praktyce jednak często bywa tak, że autor musi ponosić pewne wydatki własne związane np. z zakupem materiałów czy narzędzi potrzebnych do stworzenia pracy.

Należy pamiętać, że jeśli autor korzysta przeważnie z praw autorskich, to wówczas nie jest on podatnikiem VAT i nie ma możliwości odliczenia VAT naliczonego przy zakupie materiałów. W przypadku, gdy jednak autor umowy o dzieło dokonuje dostawy dóbr opodatkowanych VAT-em (np. dostarcza gotowe do wykorzystania utwory), może ubiegać się o zwrot części zapłaconego podatku.

Zwrot podatku od umowy o dzieło

Czy istnieje możliwość uzyskania zwrotu zapłaconego na poczet dochodu z tytułu umowy o dzieło? Odpowiedź brzmi – tak!

Podatek dochodowy a koszty uzyskania przychodu

Kosztami uzyskania przychodów są wszystkie poniesione przez pracownika lub osobę prowadzącą działalność gospodarczą wydatki mające bezpośrednią związek ze źródłem osiągania zarobków. Jeśli więc wykonawca usług określonych jako utwór osobisty charakteryzujący się indywidualnym i oryginalnym charakterem ponosi jakiekolwiek koszty w celu ich stworzenia – np. koszt materiałów czy narzędzi pracy – te kwoty mogą zostać potraktowane jako koszt uzyskania przyszłych korzyści ekonomicznych.

Warunki zwrotu podatku

Aby ubiegać się o zwrot części zapłaconego podatku, autor umowy o dzieło musi spełnić kilka warunków:

  1. Musi posiadać dokumentację finansową potwierdzającą poniesienie kosztów (np. faktury)
  2. Koszty te powinny być związane bezpośrednio ze stworzeniem utworu
  3. Zapłacone przez autora VAT-em można odliczyć w ramach deklaracji rocznej lub kwartalnej PIT-37/PIT-36.

Prawo do odliczenia VAT-u przy dostawie dóbr opodatkowanych VAT-em

Jak już wspomniano wcześniej, jeśli wykonawca umowy o dzieło dokonuje dostawy dóbr opodatkowanych VAT-em – czyli np. dostarcza gotowe do wykorzystania utwory – może ubiegać się o zwrot części zapłaconego tego rodzaju podatku. W takiej sytuacji warto skonsultować się z doradcą podatkowym w celu sprawdzenia szczegółowych przepisów i procedur dotyczących tego zagadnienia.

Czy warto starać się o zwrot?

Tak, w przypadku umowy o dzieło istnieje możliwość zwrotu podatku. Jednakże warunki i zasady dotyczące zwrotu podatku mogą się różnić w zależności od kraju i obowiązujących przepisów prawnych. W celu uzyskania dokładniejszych informacji oraz poradnictwa podatkowego, zalecam skonsultowanie się ze specjalistą lub urzędem skarbowym.

Link tag HTML: Kliknij tutaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here