Przedmiotem finansów publicznych są działania, procesy i zasoby mające na celu zapewnienie odpowiedniego funkcjonowania państwa oraz realizację jego misji. Finanse publiczne obejmują m.in. gospodarowanie dochodami i wydatkami budżetu państwa, zarządzanie długiem publicznym oraz kontrolę nad systemem podatkowym. Ich główną rolą jest efektywne wykorzystanie środków finansowych w celu osiągnięcia określonych celów społeczno-gospodarczych kraju.

Definicja finansów publicznych

Co jest przedmiotem finansów publicznych?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy najpierw zdefiniować pojęcie finansów publicznych. Finanse publiczne obejmują całość działań państwa dotyczących gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych w celu realizacji swoich funkcji.

Gromadzenie tych środków odbywa się poprzez różnego rodzaju podatki oraz opłaty, takie jak np. mandaty czy cła. Wydatkowanie zaś ma miejsce na cele określone przez ustawodawcę – może to być edukacja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo narodowe czy infrastruktura drogowa.

Warto jednak pamiętać, że działania te nie są jedynymi elementami składającymi się na definicję finansów publicznych. Istnieją bowiem także inne aspekty tego zagadnienia.

Jednym z nich jest polityka fiskalna państwa – tj. planowane przez rząd działania mające wpływ na stabilność makroekonomiczną kraju oraz rozwój jego gospodarki. W ramach tej polityki stosuje się m.in.: zmiany stóp procentowych lub kursu walutowego; obniżenie lub podwyższenie podatków; wykorzystanie funduszy strukturalnych UE itd..

Kolejnym ważnym elementem definiującym finanse publiczne są instrumenty dłużne emitowane przez państwo (np. obligacje skarbowe). Są one źródłem pozyskiwania środków na realizację inwestycji lub spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów.

Warto także podkreślić, że finanse publiczne nie dotyczą wyłącznie działań podejmowanych przez rząd centralny. Wiele obowiązków w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych mają również samorządy terytorialne (gminy, powiaty, województwa).

Każda jednostka samorządu ma swoje własne zadania do wykonania oraz fundusze przeznaczone na ich realizację – np. budowa dróg czy utrzymanie infrastruktury miejskiej.

Podsumowując: przedmiotem finansów publicznych jest całość działań państwa związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych oraz stosowanie instrumentu dłużnego emitowanego przez państwo służącego pozyskiwaniu dodatkowych funduszy dla kraju jako całości lub jego poszczególnych części (samorządowe) . Ważnymi elementami definiującymi te zagadnienia są polityka fiskalna oraz rola samorządności terytorialnej we wprowadzenie praktyczną wymiaru działaniom opisanym poza kontekstem globalnym sterowanym ustawodawstwem stanowiacy przepisy określające zasady gospodarki finansowej państwa.

Wezwanie do działania:
Zapoznaj się z tematem finansów publicznych i ich znaczeniem dla funkcjonowania państwa! Dowiedz się, co jest przedmiotem tych finansów oraz jakie są podstawowe narzędzia ich zarządzania.

Link tagu HTML do https://www.wiwar.pl/:
Więcej informacji na stronie wiwar.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here