Czy osoba zatrudniona na umowę zlecenie musi mieć szkolenie bhp?

Jednym z ważnych zagadnień dotyczących pracy w Polsce jest bezpieczeństwo i higiena pracy. Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom odpowiednie warunki do wykonywania ich obowiązków, co obejmuje również przeprowadzenie szkoleń BHP (bezpieczeństwa i higieny pracy). Jednak czy ta sama reguła dotyczy osób zatrudnionych na umowie-zleceniu? Czy są one także objęte tym wymogiem? W tej artykuł dowiesz się więcej o tym temacie.

Co to jest umowa-zlecenie?

Zanim przejdziemy do pytania, czy osoby zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia muszą odbywać szkolenia BHP, warto najpierw rozjaśnić czym dokładnie jest taka forma zawarcia stosunku pracy.

Umowa-zlecenie to jedna ze specjalnych form kontraktowych stosowania prawa cywilnego w zakresie świadczenia usług. Jest ona używana głównie w sytuacjach krótkotrwałego lub okazjonalnego charakteru współpracy między dwoma stronami – osobą wykonującą usługę a jej zamawiającym.

Różnice między umową o pracę a umową-zleceniem

Podstawowa różnica między tymi dwoma formami zatrudnienia polega na charakterze relacji pomiędzy stronami. W przypadku umowy o pracę, istnieje podporządkowanie pracownika wobec pracodawcy, który ma prawo określać zakres obowiązków i sposób ich wykonywania.

Zakres odpowiedzialności za BHP

Jednym z najważniejszych aspektów pracy jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz higieny pracy dla wszystkich osób wykonujących swoje obowiązki zawodowe. Pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie tych wymogów przez swoich podwładnych.

Czy osoba na umowie-zlecenie musi odbyć szkolenie BHP?

Odpowiedź brzmi: tak! Osoby zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia również są objęte obowiązek odbycia szkoleń BHP – zarówno ogólnego jak i specjalistycznego. Chociaż nie mają one formalnego statusu „pracowników” w rozumieniu prawa pracy, to nadal wykonują pewne czynności powierzone im przez zamawiającego usługę.

Dlaczego ważne jest posiadanie odpowiedniego szkolenia?

Szkolenie BHP ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Dzięki niemu osoby zatrudnione na umowie-zlecenie będą miały świadomość zagrożeń, które mogą występować w miejscu wykonywania usługi oraz zostaną przeszkolone jak unikać takich sytuacji i postępować w razie ich zaistnienia.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek dostarczyć szkolenia BHP swoim pracownikom, niezależnie od formy zatrudnienia. W przypadku osób na umowie-zleceniu również powinien on zadbać o to, aby byli odpowiednio przeszkoleni i mieli pełną świadomość ryzyka wynikającego z ich pracy.

Jakie są konsekwencje braku szkolenia BHP?

Niezapewnienie osobom wykonującym prace na podstawie umowy-zlecenia wymaganego szkolenia BHP może prowadzić do różnych negatywnych skutków zarówno dla samej firmy zamawiającej jak i dla samych pracowników:

Kary finansowe

Zgodnie z polskimi regulacjami prawymi niewypełnianie obowiązku zapewnienia odpowiedniej opiece nad bezpieczeństwem oraz higieną pracy jest karalne. Przedsiębiorca może zostać ukarany wysokimi grzywnami finansowymi, które mogą znacznie wpłynąć na jego budżet.

Ryzyko wypadków przy pracy

Brak szkolenia BHP może prowadzić do zwiększenia ryzyka wystąpienia wypadku lub choroby zawodowej. Osoba wykonująca usługę bez odpowiedniej wiedzy i świadomości zagrożeń jest bardziej narażona na niebezpieczeństwo.

Jakie są korzyści wynikające ze szkoleń BHP?

Mimo że odbycie szkolenia BHP wiąże się z pewnymi kosztami i wysiłkiem, przynosi ono również wiele korzystnych rezultatów:

Zmniejszenie ryzyka wypadków

Dobrze przeszkolone osoby będą lepiej wyposażone do rozpoznawania potencjalnych zagrożeń oraz podejmowania działań mających zapobiec ich zaistnieniu. To zmniejsza prawdopodobieństwo występowania poważnych incydentów czy obrażeń ciała pracowników.

Lepsze warunki pracy

Szkolenie pozwala pracownikom poznać swoje prawa dotyczące bezpiecznego miejsca pracy i higieny osobistej.

Tak, osoba zatrudniona na umowę zlecenie musi posiadać szkolenie BHP.

Link do strony

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here